Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 6 sierpnia 2020 r.

imieniny: Jakub, Wincenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW
Urząd Miasta I Gminy w Nowej Słupi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-05.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-05

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

W  Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.nowaslupia.bip.jur.pl spełnia wymagania na dzień 05.11.2019 r. w 99.39%. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla uzytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  Skróty klawiszowe:
 • Przejdź do menu głównego: ALT + 1
 • Przejdź do treści: ALT + 2
 • Przejdź do wyszukiwarki: ALT + 3
 • Przejdź do menu dodatkowego: ALT + 4
 • Uruchom wersję dla słabowidzących: ALT + 5
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Wersja dla słabowidzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt   w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres :urzad@nowaslupia.pl

• faxem na nr 41 3177221

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 413178700

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Trepka, urzad@nowaslupia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3178760. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy Rynek, drugie ul. Strażacka. Sekretariat znajduje się na I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze. Wejście do budynku nie posiada barier architektonicznych. Klienci mogą na parterze załatwiać sprawy dotyczące USC, Dowodów Osobistych, Zameldowania, Rejestracji Pojazdów.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

2) Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, Referat Ochrony Środowiska (I piętro) , ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia

 • Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I piętrze.

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-11-05.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-11-05 12:28:30.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-11-05 12:28:30.
czytano: 447 razy, id: 6534
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-05
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-11-05
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia