Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiśroda, 21 października 2020 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zasady odbioru odpadów - Informacja o gospodarce odpadami w Gminie - Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Harmonogram odbioru odpadów -

Harmonogram odbioru odpadów

MIESZKAŃCY GMINY NOWA SŁUPIA

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Nowa Słupia zobowiązani są segregować odpady komunalne zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia - obowiązek ten wynika
z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która weszła w życie w dniu 6 września 2019 r.

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 STYCZNIA 2020 r.

                Informuję, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Nowej Słupi Uchwały Nr XVIII/102/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z dniem 1 stycznia 2020 r. ulega modyfikacji metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalni od gospodarstwa domowego oraz ulega zmianie wysokość tej opłaty.

                Od 1 stycznia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie ustalana w następujący sposób:

 1. 15,50 zł – dla gospodarstw liczących 1 osobę,
 2. 31,00 zł – dla gospodarstw liczących 2 osoby,
 3. 45,00 zł – dla gospodarstw liczących od 3 do 5 osób,
 4. 64,50 zł – dla gospodarstw liczących 6 osób i powyżej.

                W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj.:

 1. 31,00 zł – dla gospodarstw liczących 1 osobę,
 2. 62,00 zł – dla gospodarstw liczących 2 osoby,
 3. 90,00 zł – dla gospodarstw liczących od 3 do 5 osób,
 4. 129,00 zł – dla gospodarstw liczących 6 osób i powyżej.

                Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z ulgi w wysokości 1,70 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od gospodarstwa domowego. W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika przydomowego, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania worka brązowego na bioodpady. Ponadto informuje się, że kto wbrew złożonej informacji dotyczącej korzystania
z kompostownika, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi mogą dokonywać kontroli w zakresie podanej w deklaracji informacji dotyczącej kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym.

                W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 stycznia 2020 r. Niezłożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać po 1 stycznia 2020 r. ze strony internetowej Miasta i Gminy Nowa Słupia lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi przy ul. Staszica 18 w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu. Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel./41/ 363-03-72. Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania kwartalnie z góry za I kwartał roku do 15 marca, za II kwartał roku do 15 maja, za III kwartał roku do 15 września, za IV kwartał roku do 15 listopada na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi, w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi lub u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest: z wyższą ceną za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Nowa Słupia przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym, ze wzrostem cen paliw i transportu, ze wzrostem płacy minimalnej, ze wzrostem cen zagospodarowania odpadów w instalacjach, m.in.: wzrost energii oraz wzrost kosztów związanych w wymaganiami dotyczącymi magazynowania i składowania odpadów (z 235 zł/netto 1 Mg odpadów zmieszanych w 2019 r. do 395 zł/netto w 2020 r.), ze wzrostem opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów (z 115,41 zł w 2013 r. do 270 zł w 2020 r.), z obowiązkiem ustawowym dotyczący segregacji odpadów na cztery frakcje, ze wzrostem ilości odpadów odbieranych od mieszkańców,,u źródła’’ jak i z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ze wzrostem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów (obowiązek wynikający z ustawy), z obowiązkiem odbierania ,,u źródła’’ bioodpadów, gdzie Gmina Nowa Słupia w przeważającej części jest gminą o charakterze wiejskim i mieszkańcy bioodpady zagospodarowują we własnym zakresie, z ustawowym obowiązkiem odbioru nowych odpadów z GPSZOK w postaci odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

                Ponadto informuję, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie firma P.W. ORDER Tomasz Michta w związku z powyższym pojemniki na odpady zmieszane dostarczone przez obecną firmę pozostają w bezpłatnym użytkowaniu właścicieli nieruchomości co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

                                                               /-/ Andrzej Gąsior

 


Wpłat za odbiór odpadów można dokonywać:

 • na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi:

38 8507 0004 2007 7006 0381 0068 Bank Spółdzielczy o/Nowa Słupia;

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
  w Rudkach - Rudki, ul. Stanisława Staszica 8)
  w godzinach pracy kasy;
 • u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Sołtysi danego sołectwa.

We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów, uwagi można zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi
z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, w pokoju nr 14 bądź telefoniczne pod nr telefonu
/41/ 363-03-72.


INFORMACJE O MOBILNYCH ZBIÓRKACH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO POPRZEZ OGŁOSZENIA URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI


!!!UWAGA!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przypomina o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

      Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydaje decyzję administracyjną na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc,
w którym firma dokona zgłoszenia.


Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Nowa Słupia

Urząd Gminy w Nowej Słupi informuje, że na podstawie art. 3 ust. 2 ppkt 9 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachgminy mają obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

            Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. jest:

 

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna

 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul. Św. Tekli, 26-067 Strawczyn, Promnik,
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik’’ Sp. z o. o., ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,
 • ZGO ZUOK w Janczycach, Janczyce 50, Baćkowice, 27-552 Janczyce,

 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła za rok 2018 wyniósł – 62,08% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 30%,
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2018 wyniósł – 11,18% przy obowiązku osiągnięcia poziomu ograniczenia do 40%,
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych za rok 2018 wyniósł – 39,85% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 50%.

 

 d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

 

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach funkcjonuje Gminny Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w poniedziałki i środy w godzinach: od 1000 do 1500;
 • w soboty w godzinach: od 800 do 1000;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

W GPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło opakowaniowe,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowane leki i chemikalia – obejmujące:
 1. rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami,
 2. opakowania po środkach ochrony roślin,
 1. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. zużyte opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, obejmujące:
 1. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips),
 2. tworzywa sztuczne,
 3. okna,
 4. drzwi,
 5. z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły, papy, styropianu, wełny mineralnej,
 1. popiół z palenisk domowych,
 2. odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, które ze względu na swoje właściwości oznaczone są jako rodzaj odpadów niebezpiecznych.’’.

 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

 

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling, Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
  ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce, Zakład Przetwarzania Odpadów: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
 • Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – teren oczyszczalni ścieków w Rudkach

 

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

 

 • Zakład Usług Wielobranżowych HYDROSVAT,

ul. Słoneczna, 28-131 Solec Zdrój, Sortownia odpadów w msc. Zborów, 28-131 Solec Zdrój

 

Firma zajmująca się zbiórką użytych opon m.in.: z maszyn rolniczych

 • P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica

 

Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

 • Evoltaic Sp. z o. o.

Al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PORTAL INFORMACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - kliknij tutaj

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-02-25.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-02-25 12:53:53.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-02-25 12:53:53.
czytano: 5294 razy, id: 6101
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-08
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-12-11
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-12-11
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-12-11
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-12-11
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-12-11
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-06-03
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-02-25
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia