Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupipiątek, 15 listopada 2019 r.

imieniny: Amielia, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zasady odbioru odpadów - Informacja o gospodarce odpadami w Gminie - Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Harmonogram odbioru odpadów -

Harmonogram odbioru odpadów

Zasady odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. odpady komunalne segregowane i niesegregowane z terenu Gminy Nowa Słupia odbiera firma:

Konsorcjum spółek:

A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.,  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg – Lider Konsorcjum oraz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna - Członek Konsorcjum

 Odpady komunalne będą odbierane w następujący sposób:

 • pojemnik lub czarny worek - zmieszane odpady komunalne;
 • worek niebieski - papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, plastik i tworzywa sztuczne;
 • worek zielony - opakowania ze szkła.

WAŻNE : 
Odpady zmieszane (niesegregowane), odpady zbierane selektywnie należy wystawiać przed posesją w dniu, w którym przypada ich odbiór w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym do godziny 7.00.


Wójt Gminy Nowa Słupia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych:

 • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
  • gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 8,00 zł miesięcznie
  • gospodarstwo domowe więcej niż 1 osobowe – 17,80 zł miesięcznie

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają
i oddają odpady w sposób nieselektywny, pozostają bez zmian i wynoszą:

 • odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny:
  • gospodarstwo domowe 1 – osobowe – 19,50 zł miesięcznie
  • gospodarstwo domowe więcej niż 1 osobowe – 34,00 zł miesięcznie

 Zobowiązanie wymagalne opłaty naliczane jest kwartalnie.

 Opłatę kwartalną należy uiszczać w terminach do:
I kwartał za styczeń, luty, marzec – do 15 marca;  
II kwartał za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja;
III kwartał za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września;
IV kwartał za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada.

Po wyżej określonych terminach zobowiązanie staje się wymagalne.Wpłatę za odbiór odpadów można dokonywać:

 • na rachunek Urzędu Gminy Nowa Słupia:

12 8507 0004 8002 0000 0000 0004 Bank Spółdzielczy o/Nowa Słupia;

 • w kasie Urzędu Gminy Nowa Słupia (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rudki, ul. Górnicza 5) w godzinach pracy kasy
 • u Sołtysa danego sołectwa.

We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów, uwagi można zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Słupia z siedzibą w Rudkach, ul. Górnicza 5, w pokoju nr 3 bądź telefoniczne pod nr telefonu /41/ 31-77-622.


INFORMACJE O MOBILNYCH ZBIÓRKACH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO POPRZEZ OGŁOSZENIA URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI

!!!UWAGA!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przypomina o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

      Na podstawie art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

      Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydaje decyzję administracyjną na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc, w którym firma dokona zgłoszenia.


I N F O R M A C J A

            Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Słupia, w związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach dotyczącymi nowych jednakowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w całej Polsce, nazwanych jako - Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), Wójt Gminy Nowa Słupia informuje, że zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Słupia po 1 lipca 2017 r. pozostają bez zmian.

            Z uwagi na obowiązującą do dnia 31 grudnia 2019 r. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nowa Słupia od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z firmą FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o., zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), zaczną obowiązywać na terenie Gminy Nowa Słupia od 1 stycznia 2020 r.

            Okres do wejścia w życie nowego rozporządzenia Gmina Nowa Słupia wykorzysta na przygotowania systemu odbioru odpadów do płynnego przejścia na nowe zasady.


Informacja o gospodarce odpadami w Gminie

Urząd Gminy w Nowej Słupi informuje, że na podstawie art. 3 ust. 2 ppkt 9 a, b, c, d, e ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

            Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia jest Konsorcjum spółek:

 • FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.,  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg – Lider Konsorcjum
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna - Członek Konsorcjum. 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

            Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK dla Regionu IV:

­          Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,,PROMNIK’’ gm. Strawczyn

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2,
w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowaniach do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła za rok 2018 wyniósł – 62,08% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 30%,

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2018 wyniósł – 11,18% przy obowiązku osiągnięcia poziomu ograniczenia do 40%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych za rok 2018 wyniósł – 39,85% przy obowiązku osiągnięcia poziomu 50%.

 d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w poniedziałki i środy w godzinach: od 1000 do 1500;
 • w soboty w godzinach: od 800 do 1000;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.) zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;    

Podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling

Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

ul. Bartosza Głowackiego 4a/15

25-368 Kielce

Zakład Przetwarzania Odpadów: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów

            Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy można oddawać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Rudkach.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach został otwarty Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

 

W ramach działalności GPSZOK przyjmowane będą następujące odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych zamieszkałych na terenie gminy Nowa Słupia:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • popiół z palenisk domowych,
 • odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady zbierane ,,u źródła’’: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe.

Wszystkie wyżej wymienione odpady są przyjmowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Słupia.

Przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów dostarczanych przez mieszkańców będzie się odbywało po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie
Gminy Nowa Słupia.

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w poniedziałki i środy w godzinach: od 1000 do 1500;
 • w soboty w godzinach: od 800 do 1000;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonował będzie w sposób określony w Regulaminie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którym należy się zapoznać przed dostarczeniem odpadów do GPSZOK.
 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PORTAL INFORMACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - kliknij tutaj

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2019-02-25.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2019-02-25 12:53:53.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2019-02-25 12:53:53.
czytano: 645 razy, id: 6101
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-03
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-02-25
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2019-02-25
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia