Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Karty Usług - zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów

Strona główna » Spis spraw » Karty usług - rolnictwo » Karty Usług - zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów

 

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

    1.  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

    2.   krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

    3.   drzew, których obwód pnia na wysokości130 cm nie przekracza:

   a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

    4.   drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Uwaga!

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez:

 • spółdzielnię mieszkaniową;
 • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.);
 • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie będących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?

Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

         a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

         b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

       a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

       b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Kompetencje organu:

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

 

 

Opłaty:

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł

Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę można wnieść na konto Gminy Nowa Słupia Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział w Nowej Słupi nr 82 8507 0004 8002 0000 0000 0005. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa.

Opłata za usunięcie drzew i krzewów (wycięcie lub przesadzenie, lub zastąpienie innymi) ustalona w wydanym zezwoleniu płatna jest na konto Gminy Nowa Słupia Bank Spółdzielczy  w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział Nowa Słupia nr 46 8507 0004 2007 7006 0381 0021 z dopiskiem opłata za usunięcie drzew.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

       a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

       b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu - 2 egz:

    a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

    b) przesadzenia drzewa lub krzewu

     – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • W  terminie 30 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.
 • Sprawy skomplikowane do 60 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Słupia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z dnia 4 października 2011 r.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Słowniczek pojęć:

 • tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
 • drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
 • krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nie tworzącą pnia ani korony, nie będącą pnączem;
 • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
 • zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska nie będące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
 • plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym.
 • Szczegółowe informacja zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Gospodarczo – Inwestycyjnym Urzędu Gminy, pok. Nr 25 tel. 41 31 78 766.
Źródło informacji: Urząd Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2017-03-23.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2005-05-07 11:45:08.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2005-05-07 11:45:08.
czytano: 1642 razy, id: 192
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-08
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2017-03-23
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2017-03-23
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2017-03-23
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2011-12-27
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2011-11-07
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2010-05-12
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2005-12-23
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2005-09-05
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2005-05-07
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2005-05-07
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia