Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7559

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podtytuł: 2 czerwca 2021 r. godz. 15:00

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zwołuje się na dzień 2 czerwca 2021 r. na godzinę 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się i dyskusja nad:
  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020,
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Nowa Słupia za 2020r. tj.:
 1. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020.
 2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia za 2020 rok.
 3. Zatwierdzenie protokołu z kontroli w zakresie przestrzegania przepisów obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi w odniesieniu do pism kierowanych do Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.  

                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     
                                                   /-/ Dawid Marzec