Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6237

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 22 maja 2019 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
3.Przedstawienie protokołu z posiedzenia komisji skarg wniosków i petycji z dnia 24 kwietnia 2019r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie opinii w przedmiocie petycji w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowa Słupia Nr III/33/18 z dnia 17 grudnia 2018r. i ponowne rozpatrzenie petycji w sprawie zbadania i zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację dokumentacji projektowej dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej o nazwie ul. Łazy R352072T”.
5.Rozpatrzenie petycji o wstrzymanie realizacji projektu „Rozbudowa drogi gminnej o nazwie ul. Łazy R352072T” w trybie, tzw. „specustawy drogowej”.
6.Sprawy różne
7.Zamknięcie posiedzenia.


                                Przewodniczący Komisji
                                Skarg wniosków i petycji

                                   /-/ Stanisław Cisłowski