Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/6101

Gospodarka odpadami - informacje

Podtytuł: Zasady odbioru odpadów - Informacja o gospodarce odpadami w Gminie - Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Harmonogram odbioru odpadów -

Harmonogram odbioru odpadów


ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZMIANA WYSOKOŚCI STAWEK OD 1 MARCA 2021 r.

            Informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Nowej Słupi Uchwały Nr XXXIX/4/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, z dniem 1 marca 2021 r. ulega zmianie metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalni oraz wysokość stawki opłaty.

            Wyżej wymieniona uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:

 1. w wysokości 14,10 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny,
 2. w wysokości 13,90 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

            W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj.:

 1. w wysokości 28,20 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny.

            W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych nie są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie dotychczas złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

            W związku z powyższym organ podatkowy jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegać weryfikacji, co do zgodności ilości osób zamieszkujących na nieruchomości ze stanem faktycznym.

            Jeżeli wskazana liczba osób w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaniżona, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji zawierającej dane zgodne ze stanem faktycznym, co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

            W przypadku braku aktualizacji danych dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do właścicieli nieruchomości zaniżających ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, będą wszczynane postępowania administracyjne mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych - podlega karze grzywny do 5.000 zł.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew złożonej informacji, o korzystaniu z przydomowego kompostownika, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny do 5.000 zł.

            Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest sygnałami od mieszkańców Gminy Nowa Słupia, iż dotychczasowa metoda naliczania opłaty od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób go tworzących jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla niektórych właścicieli nieruchomości. W przypadku metody naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości, właściciele nieruchomości ponoszą równą stawkę opłaty z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Poniżej przedstawiamy jak kształtowała się wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca tworzącego gospodarstwo domowe.


            Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest:

Ponadto informuję, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest firma P.W. ORDER Tomasz Michta w związku z powyższym pojemniki na odpady zmieszane dostarczone przez obecną firmę pozostają w bezpłatnym użytkowaniu właścicieli nieruchomości co najmniej do 31 grudnia 2021 r.

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

                                                               /-/ Andrzej Gąsior

 


Wpłat za odbiór odpadów można dokonywać:

38 8507 0004 2007 7006 0381 0068 Bank Spółdzielczy o/Nowa Słupia;


We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów, uwagi można zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi
z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, w pokoju nr 14 bądź telefoniczne pod nr telefonu
/41/ 363-03-72.


INFORMACJE O MOBILNYCH ZBIÓRKACH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO POPRZEZ OGŁOSZENIA URZĘDU GMINY W NOWEJ SŁUPI


!!!UWAGA!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przypomina o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

      Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydaje decyzję administracyjną na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc,
w którym firma dokona zgłoszenia.


Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Nowa Słupia

Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Nowa Słupia

Urząd Gminy w Nowej Słupi informuje, że na podstawie art. 3 ust. 2 ppkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachgminy mają obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

            Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest:

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

 

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach funkcjonuje Gminny Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

W GPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło opakowaniowe,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowane leki i chemikalia – obejmujące:
 1. rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami,
 2. opakowania po środkach ochrony roślin,
 1. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. zużyte opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, obejmujące:
 1. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips),
 2. tworzywa sztuczne,
 3. okna,
 4. drzwi,
 5. z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły, papy, styropianu, wełny mineralnej,
 1. popiół z palenisk domowych,
 2. odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, które ze względu na swoje właściwości oznaczone są jako rodzaj odpadów niebezpiecznych.’’.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

ul. Słoneczna, 28-131 Solec Zdrój, Sortownia odpadów w msc. Zborów, 28-131 Solec Zdrój

Firma zajmująca się zbiórką użytych opon m.in.: z maszyn rolniczych

Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica

Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

Al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

Al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PORTAL INFORMACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - kliknij tutaj