Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/507

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET

 

Szanowni Klienci, udostępniamy Państwu trzy możliwości złożenia dokumentu w formie elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
2. Poczta elektroniczna (E-mail) urzad@nowaslupia.pl

3. Nośniki danych.


1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Składanie:

Zgodnie z art 63 § 1 KPA, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej. Podania te muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego ePUAP.
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem /8cf2p6qd5k/skrytka.

Potwierdzenie złożenia:

Nadawca składający przesyłkę przez ESP dostaje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pisma złożone do urzędu przez ESP są wysyłane w formie elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym


2. Poczta elektroniczna (E-mail) bez potwierdzania UPP

Składanie:

Na  adres mailowy Urzędu  a także indywidualne adresy pracowników https://www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/4067, Klienci urzędu mogą składać pisma, które nie wszczynają postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej.

Potwierdzenie złożenia:

Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania,  stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Klienta z Urzędem. Wyjątek stanowią skargi i wnioski oraz wnioski  o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także drogą elektroniczną bez konieczności korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Odpowiedź:

Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres mailowy, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres mailowy Klienta.

Jeśli chcesz wysłać mail na adres główny Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi kliknij urzad@nowaslupia.pl


3. Nośniki danych

Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:
- przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
- stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.
WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

  1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx);
  2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg),  .tif (.tiff), .png, .svg;
  3. do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4;
  4. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z;
  5. do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
  6. do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

Inne wymagania:

Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Wówczas poświadczenie przedłożenia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego albo zapisane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w formie papierowej na adres zwrotny Klienta.