Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Wyświetl stronę główną » Wybory Ławników 2023 » WYBORY-REFERENDA » INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Nowej Słupi z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- 5 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
w tym: 2 do orzekania z zakresu prawa pracy

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr. 121, poz. 693)

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa


Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa 30 czerwca 2023 roku

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencji PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdego z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kartę zgłoszenia na ławnika oraz pozostałe formularze można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi, pok. 12;


Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

1/ Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc

2/ Urząd Miasta i Gminy: www.nowaslupia.bip.jur.pl w zakładce Wybory-Referenda  - Wybory Ławników 2023.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi - Daniel Binkowski, nr tel. 41 31-78-767

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi, 26-006 Nowa Słupia ul. Rynek 15 – sekretariat, pokój 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Dokumenty do pobrania:

Zał. 1 - karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Zał. 2 – oświadczenie, kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zał. 3 – oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.

Zał. nr 4 – wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika

Zał. nr 5 - informacja dotycząca zdjęć stanowiących załącznik do karty zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023
Zał. nr 6 – wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-23 18:59

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:33

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:32

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:31

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-05-22 11:22

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Zdzisław Dudzic
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 13.00-15.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.