Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Wyświetl stronę główną » Tablica ogłoszeń » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Podtytuł: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W ramach realizacji na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

I. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (na terenie gminy Nowa Słupia) do 31.12.2021r.   
II. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
5. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wymagającymi opieki;
6. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu w zawodzie opiekunka środowiskowa, pielęgniarka (bądź pokrewnym);

7. Posiadana kwalifikacje do wykonywania zawodu: opiekunki środowiskowej, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego pokrewnego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi opiekuńcze lub kurs/szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Wysoka kultura osobista;

2. Umiejętność organizowania pracy w domu klienta;

3. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
4. Mile widziane doświadczenie w zakresie opieki nad osobami z niepełnosprawnością;
5. Samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;

6. Empatia

7. Dyspozycyjność

8. Umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego (w miarę potrzeb);

b) pomoc w przyrządzaniu posiłków;

c) utrzymanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną;

d) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

2. Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomocy przy myciu, ubieraniu się;

b) pomoc w podstawowej opiece higieniczno – pielęgnacyjnej.

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z koordynatorem w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

V. Wymagane dokumenty:

1.  Curriculum Vitae;

2.  List motywacyjny;
3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
4. Kserokopia świadectw pracy;
5. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku;
6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności o następującej treści:

„ Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 1282)”

7. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Zgoda o treści:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy tych danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko opiekuna środowiskowego, pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi. .

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko – Gminnych Ośrodku Pomocy Społecznej, w godzinach urzędowania tj: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:30; lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Staszica 18; 26 – 006 Nowa Słupia w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

w terminie do 15.04.2021r. do godziny 15:00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do MGOPS
w Nowej Słupi). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi  po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Postępowanie dotyczące naboru:

Nabór zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie MGOPS w Nowej Słupi
i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz stronie MGOPS w Nowej Słupi.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi  z siedzibą w 26 -006  Nowa Słupia, ul. Staszica 18.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Robert Łabuda (e-mail: robert.labuda@cbi24.pl).

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: opiekunka środowiskowa, pielęgniarka lub asystent osoby niepełnosprawnej.

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

7. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

8. W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

9. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane zainteresowanym.

10. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-04-01 13:40

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-04-01 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-04-01 13:38

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.