Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

Wyświetl stronę główną » P R Z E T A R G I i INNE ZAM. » OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

Podtytuł: o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 535/17 oznaczenie w egib, działka powstała w wyniku podziału działki 535/14 – oznaczenie w kw Rudki ul. Górnicza

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Słupia.

Oznaczenie działki

Położenie działki

Pow.

działki [m²]

Nr KW

Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto

Wadium

535/17 oznaczenie w egib, działka powstała w wyniku podziału działki 535/14 – oznaczenie w kw

Gmina:

Nowa Słupia

Obręb ewid.:

Rudki

ul. Górnicza

401

KI1O/00031031/2

 

Działka nr ewid. 535/17 zlokalizowana jest w przy ul. Górniczej w Rudkach. Na działce urządzona jest utwardzona droga wewnętrzna, pozostały grunt porośnięty trawami i drzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, nieogrodzony. Na działce znajduje się słup energetyczny oraz przyłącze wodociągowe. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy wielofunkcyjnej i grunty niezabudowane. Grunt posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 

Teren nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydane decyzja o warunkach zabudowy na budowę drogi wewnętrznej. W rejestrze gruntów działka wpisana jest, jako inne tereny zabudowane - Bi.

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

1 500,00 zł

(słownie: jeden tysiąc pięćset złoty)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 22 MARCA 2021 ROKU

w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi na sali konferencyjnej o godzinie 10:00

 

Informacje o przetargu

Podatek VAT

Zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) do ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 

Obciążenia

Nieruchomość jest wolna od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne wykonywane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich,
a ponadto nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, których była by przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność takie jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Działka 535/17 stanowi grunty budowalny przeznaczony pod drogę wewnętrzną, która może poprawić warunki zagospodarowania jedynie nieruchomości przyległych, w związku z tym zachodzi podstawa do sprzedaży działki na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości obywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Nowa Słupia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych. Z uwagi na podział nieruchomości oraz nieujawienie podziału w księdze wieczystej zachodzi konieczność sprostowania oznaczenia nieruchomości przy zawieraniu aktu notarialnego.

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenia następujących dokumentów:

 • Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (wzór nr 1);
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno–prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 2);
 • Oświadczenie o posiadanym tytule własności lub prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości, która przylega do działki będącej przedmiotem sprzedaży
  (wzór nr 3);
 • Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wzór nr 4);
 • Innych n/w dokumentów, jeśli zachodzi taka okoliczność.

Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/ zakładka PRZETARGI I INNE ZAM.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi przy ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia do 16.03.2021 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie na której należy napisać - „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości – Rudki dz. 535/17”.
 2. Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda w dniu 18.03.2021 r. do publicznej wiadomości listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszenia wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi nr konta 35 8507 0004 2007 7006 0381 0025 w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2021 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć - „ Przetarg – wadium na sprzedaż dz. 535/17 obr. Rudki” Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Nowa Słupia, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
  w terminie podanym w zawiadomieniu.
 4. Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 5. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłoszenia postąpienia przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 7. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
 8. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
 10. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupi,
26-006 Nowa Słupia ul. Rynek 15, od pn. do pt. w godzinach 7:30- 15:30.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-12 12:48

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:47

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-02-12 12:37

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR w każdą środę 10.00-12.00
/obok sali konferencyjnej UMiG/


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700
faks. 41 31-77-221
email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.