Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Gospodarka odpadami - informacje

Wyświetl stronę główną » Gospodarka odpadami - informacje » Gospodarka odpadami » Gospodarka odpadami - informacje

Podtytuł: Zasady odbioru odpadów - Informacja o gospodarce odpadami w Gminie - Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - Harmonogram odbioru odpadów -

Harmonogram odbioru odpadów

https://gospodarkakomunalna.strefamieszkanca.pl/?ownerId=212


 


METODA NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY

            Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Słupi Nr XXXIX/4/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, naliczana jest opłaty za gospodarowanie odpadami komunalni.

            Wyżej wymieniona uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:

 1. w wysokości 14,10 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny,
 2. w wysokości 13,90 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

            W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj.:

 1. w wysokości 28,20 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku zbierania i oddawania odpadów w sposób nieselektywny.

            W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

            W związku z powyższym organ podatkowy jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegać weryfikacji, co do zgodności ilości osób zamieszkujących na nieruchomości ze stanem faktycznym.

            Jeżeli wskazana liczba osób w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaniżona, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji zawierającej dane zgodne ze stanem faktycznym, co do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

            W przypadku braku aktualizacji danych dotyczących ilości osób zamieszkujących nieruchomość w stosunku do właścicieli nieruchomości zaniżających ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, będą wszczynane postępowania administracyjne mające na celu określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych - podlega karze grzywny do 5.000 zł.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew złożonej informacji, o korzystaniu z przydomowego kompostownika, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny do 5.000 zł.


                Ponadto informujemy, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jest firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS, ul. Ściegiennego 268A, 25- 116 Kielce. Pojemniki na odpady zmieszane dostarczone przez wcześniejszą firmę pozostają w bezpłatnym użytkowaniu właścicieli nieruchomości co najmniej do 31 grudnia 2022 r.


Wpłat za odbiór odpadów można dokonywać:

 • na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi:

38 8507 0004 2007 7006 0381 0068 Bank Spółdzielczy o/Nowa Słupia;

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
  w Rudkach - Rudki, ul. Stanisława Staszica 8)
   w godzinach pracy kasy;
 • u inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Sołtysi danego sołectwa.

We wszystkich sprawach związanych z odbiorem odpadów oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można zgłaszać się do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, w pokoju nr 14 bądź telefoniczne pod nr telefonu/41/ 363-03-72, ekologia@nowaslupia.pl


INFORMACJE O MOBILNYCH ZBIÓRKACH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, PODAWANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO POPRZEZ OGŁOSZENIA URZĘDU MASTA i GMINY W NOWEJ SŁUPI


!!!UWAGA!!!

                Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia przypomina o obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje odpady jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

                Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę odbierającą odpady komunalne wydaje decyzję administracyjną na właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki i obciąża go stawką opłaty za odpady zmieszane za miesiąc, w którym firma dokona zgłoszenia.


Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Nowa Słupia

Urząd Gminy w Nowej Słupi informuje, że na podstawie art. 3 ust. 2 ppkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachgminy mają obowiązek udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

            Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Słupia w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART BIS, ul. Ściegiennego 268A, 25- 116 Kielce

 1. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., ul. Św. Tekli, 26-067 Strawczyn, Promnik,
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ,,Janik’’ Sp. z o. o., ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,
 • ZGO ZUOK w Janczycach, Janczyce 50, Baćkowice, 27-552 Janczyce,
 1. osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2022 r. wyniósł: 24,45% wymagany poziom w 2022 r. - 25%, (biorąc pod uwagę ilość bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych recyklingowi ,,u źródła’’ w 2022 r., to poziom wyniósł 48,86%),
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2021 r. wyniósł: 60,91% - brak obowiązku osiągania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne za 2021 r., wyłącznie obowiązek informacyjny,
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2022 r., wyniósł: 7,23% - brak obowiązku osiągania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2022 r., wyłącznie obowiązek informacyjny,
 • poziom składowania za 2022 r. – 15,36% - wyłącznie obowiązek informacyjny za 2022 r.,
 1. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

 

Od 1 czerwca 2015 r. na terenie Oczyszczalni ścieków w Rudkach funkcjonuje Gminny Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w poniedziałki i środy w godzinach: od 1000 do 1430;
 • w soboty w godzinach: od 800 do 1000;

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

W GPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło opakowaniowe,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 7. przeterminowane leki i chemikalia – obejmujące:
 1. rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami,
 2. opakowania po środkach ochrony roślin,
 1. odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. zużyte opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, (limit roczny 4 sztuki x liczba osób wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, obejmujące:
 1. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips),
 2. tworzywa sztuczne,
 3. okna,
 4. drzwi,
 5. z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły, papy, styropianu, wełny mineralnej,
 1. popiół z palenisk domowych,
 2. odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, które ze względu na swoje właściwości oznaczone są jako rodzaj odpadów niebezpiecznych.’’.
 1. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895), zawierające:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB RecyclingSp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce, Zakład Przetwarzania Odpadów: ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów
 • Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – teren oczyszczalni ścieków w Rudkach
 1. adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;
 • Zakład Usług Wielobranżowych HYDROSVAT,

ul. Słoneczna, 28-131 Solec Zdrój, Sortownia odpadów w msc. Zborów, 28-131 Solec Zdrój

Firma zajmująca się zbiórką użytych opon m.in.: z maszyn rolniczych

 • P.U.H. EKO-RASPOL Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica

 

Firma skupująca i przetwarzająca folie poużytkowe w rolnictwie, folie strecz po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

 • Evoltaic Sp. z o. o. Al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PORTAL INFORMACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - kliknij tutaj

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-12-28 11:04

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2023-12-28 11:03

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-06-06 11:21

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-04-27 09:51

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-01-02 09:11

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-01-02 09:09

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-01-02 08:58

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2023-01-02 08:56

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2022-06-23 08:37

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2022-01-26 13:58

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-12-31 10:12

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-12-31 10:12

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2021-12-31 10:10

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-08-19 11:41

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-04-01 09:48

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2021-03-04 11:37

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2020-12-29 09:22

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2020-01-08 08:21

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2019-12-11 11:42

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2019-12-11 11:42

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2019-12-11 11:39

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2019-12-11 11:38

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2019-12-11 11:34

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2019-06-03 08:54

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2019-02-25 12:58

Edycja artykułu - Mariusz Trepka

2019-02-25 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2019-02-25 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2019-02-25 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2019-02-25 12:53

Dodanie załącznika/ załączników - Mariusz Trepka

2019-02-25 12:53

Dodanie artykułu - Mariusz Trepka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Andrzej Gąsior
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Słupia

Przyjmowanie skarg i wniosków - informacje


Godziny obsługi Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 15.30
WTOREK:     7.30 - 15.30
ŚRODA: 7.30 - 15.30
CZWARTEK: 7.30 - 15.30
PIĄTEK: 7.30 - 15.30
lub inny uzgodniony termin.


DYŻUR PSYCHOLOGA


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - KOMUNIKAT


Sesje Rady Miejskiej - on-line


Przewodniczący Rady Miejskiej - Rafał Piasecki
DYŻUR W KAŻDY CZWARTEK 10.00-12.00
przy sali konferencyjnej UMiG
tel . 41 3178-770


Miasto i Gmina Nowa Słupia

NIP 6572464005 
REGON 291010406

kod TERYT 2604133

adres korespondencyjny:

26-006 Nowa Słupia, ul.Rynek 15


Kontakt:

skrzynka podawcza ePUAP:
   
/8cf2p6qd5k/skrytka

tel. 41 31-78-700

adres e-doręczenia:

AE:PL-52584-95124-UUAVC-17

email: urzad@nowaslupia.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Nowa Słupia, ul.Staszica 18

tel. 41 3177-622

tel. 41 363-03-72

tel. 41 363-03-73


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Słupi

TELEFONY


PLATFORMA ZAKUPOWA


Rzecznik Praw Obywatelskich


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Powiatowy Urząd Pracy Kielce

Powiatowy Urząd Pracy
w Kielcach

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.