Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi

Strona główna » P R Z E T A R G I i INNE ZAM. » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi

UWAGA:

Dokumentacja do pobrania-  tutaj

Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592454-N-2020
Data: 2020-10-02
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowa Słupia, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Rynek  15, 26-006  Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 177 138, e-mail urzad@nowaslupia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.nowaslupia.bip.jur.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą roboty w zakresie: - roboty instalacyjne w budynkach, - przygotowanie terenu pod budowę, - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz - - roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt. 6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.


INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie 1:

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem odnośnie zapisu SIWZ-u ust.9, pkt. 9.4. ppkt.9.4.2. a) wykonanych robót - który brzmi:

„Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją budynku. Wymagana wartość każdej z wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 500 000,00 zł brutto.

Czy wykonane roboty budowlane związane z modernizacją podawane w przetargu jako referencje uwzględniają prace zatytułowane: „Głęboka termomodernizacja budynku …” której zakres obejmował roboty budowlano – montażowe tj.:

• docieplenie przegród zewnętrznych – ścian oraz stropu,

• wymiana stolarki okiennej,

• wymiana stolarki drzwiowej,

• modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem nowego źródła c.w.u. – pompy ciepła i nowej inst. c.w.u. wraz z perlatorami,

• modernizacja instalacji grzewczej wraz z montażem inst. c.o. z montażem zaworów podpionowych, montaż grzejników z zaworami termostatycznymi,

• wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED,

• montaż instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Roboty związane z termomodernizacją budynku zawierają się w warunku modernizacji budynku.

Pytanie 2:

Opis techniczny części budowlanej pkt 17.5 przewiduje wykonanie dwóch warstw siatki zbrojącej do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac lub potwierdzenie, iż w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Należy wykonać 2 warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m zgodnie z opisem.

Obmiar należy wykonać zgodnie z częścią graficzną załączoną do opracowania.

Przedmiar pełni rolę pomocniczą

Pytanie 3:

Opis techniczny części budowlanej pkt 17.6 przewiduje wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego wraz
z malowaniem dwukrotnym farbą silikonową. W przedmiarze robót budowlanych ujęto wykonanie wyprawy
z tynku silikonowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeżeli malowanie wchodzi w zakres zamówienia prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Inwestor wymaga wykonania tynku barwionego w masie, jako wykończenie elewacyjne. Wykończenie wyprawy elewacyjnej kolorystykę należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym do opracowania, po wcześniejszym okazaniu inwestorowi próbek barwników do zastosowania na ściany budynku objętego opracowaniem. 

Należy zastosować systemowe rozwiązania jednego producenta do wyżej wymienionego zagadnienia.

Pytanie 4:

Opis techniczny części budowlanej pkt 17.6 przewiduje zastosowanie środka antygraffiti do wysokości 2,5 m. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac lub potwierdzenie, iż w/w roboty nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Należy zastosować środek antygraffiti do wysokości min 2,5 m.

Obmiar należy wykonać zgodnie z częścią graficzną załączoną do opracowania.

Przedmiar pełni rolę pomocniczą.

Pytanie 5:

Na rysunku nr A-07 PRZEKRÓJ A-A oraz w przedmiarze jest informacja o montażu siatki ochronnej wraz z systemem mocowania (dla instalacji wentylacji na sali gimnastycznej), jednakże w opisie brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat. Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju ma to być siatka.

Odpowiedź:

Siatka ma być np. z polipropylenu lub innego materiału dopuszczonego do użytku na obiektach sportowych salach boiskach jako np. piłko chwyty czy siatki na bramkach. O oczkach siatki min. 4,5 x4,5 cm i grubości 4-5 mm. Siatkę należy naciągnąć i ustawić na stelażu wykonanym ze stali lub systemowego  rozwiązania (rozstaw wg. wskazań producenta) odległość minimum siatki od rur instalacyjnych po naciągnięciu siatki 20 cm. Nakazuje się rozwiązania systemowe.  Przykładowe zdjęcie siatki poniżej.

Pytanie 6:

W przedmiarze brak jest pozycji o wykonaniu uziomu otokowego instalacji uziemiającej. Czy wykonanie uziomu otokowego leży po stronie wykonawcy? Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Wykonanie uziomu otokowego leży po stronie wykonawcy. Dopuszczalne jest zostawienie istniejącego uziemienia pod warunkiem że nie jest bardzo  skorodowane i spełnia warunek rezystancji uziemienia poniżej 10 ohm po wykonaniu odkrywki, przeprowadzeniu badan wraz  z obliczeniami.

Pytanie 7:

W przedmiarze brak jest informacji na temat montażu zwodów pionowych instalacji odgromowej w rurze odgromowej. Po czyjej stronie leży wykonanie? Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Wykonanie zwodów pionowych w rurach odgromowych leży po stronie wykonawcy. Informacja o rurach jest w tabelce na rysunku E-5. Faktycznie brak słowa „rury odgromowe” w przedmiar robót może nie sugerować ich montażu, natomiast taka informacja jest zawarta na rysunkach. Zwody pionowe pod elewacją należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 8:

Istnieje sprzeczność pomiędzy ilością puszek kontrolnych w przedmiarze – 20szt, a rysunkiem nr E5 Instalacja odgromowa i uziemiająca – 12szt. Która ilość jest prawidłowa? Proszę o sprecyzowanie informacji.

Odpowiedź:

Poprawna wartość puszek odgromowych PZO jest 12 sztuk – dokładnie jak na rysunku E5.

Pytanie 9:

W przedmiarze brak jest informacji na temat wykonania izolacji ścian podziemnych ścian fundamentowych
z masy bitumicznej hydroizolacyjnej. Czy izolacja fundamentów leży po stronie wykonawcy? Proszę
o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Izolacja fundamentów leży po stronie wykonawcy. Izolację ścian fundamentów należy wykonać zgodnie z częścią graficzną oraz opisową na budynku objętym opracowaniem. Warstwy wykończeniowe ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z założeniami warstw S-2 , S-3 , S-4, zaleca się wykonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty przez wykonawcę dokonania własnego pomiaru oraz dokonania odkrywki jeśli uzna ze to jest niezbędne do złożenia kompletnej oferty  na wykonanie robót budowlanych do wyżej wymienionego budynku objętego opracowaniem zgodnie ze sztuka budowlana oraz założeniami projektowymi.

Pytanie 10:

W pkt. 17.7 opisu technicznego branży budowlanej dokumentacja wskazuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej gruntu z mas dyspersyjnych zgodnie z załącznikiem graficznym. Rysunki A-08 i A-07 wskazują w warstwie S3 wykonanie ocieplenia i folii kubełkowej bez izolacji przeciwwilgociowej. Załączone przedmiary  również nie uwzględniają wykonania izolacji ścian poniżej poziomu terenu.

Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu umowy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej terenu a jeśli tak to prosimy o wskazanie technologii wykonanie izolacji na istniejącej warstwie ocieplenia.

Odpowiedź:

Izolacja fundamentów leży po stronie wykonawcy. Izolację ścian fundamentów należy wykonać zgodnie z częścią graficzną oraz opisową na budynku objętym opracowaniem. Warstwy wykończeniowe ścian fundamentowych należy wykonać zgodnie z założeniami warstw S-2 , S-3 , S-4, oraz rysunkiem A-01, zaleca się wykonanie wizji w terenie  przed złożeniem oferty przez wykonawcę dokonania własnego pomiaru oraz dokonania  odkrywki jeśli uzna ze to jest niezbędne do złożenia kompletnej oferty na wykonanie robót budowlanych do wyżej wymienionego budynku objętego opracowaniem zgodnie ze sztuka budowlana oraz założeniami projektowymi . Ocieplenie budynku objętego opracowaniem należy wykonać  jako systemowe wybranego jednego producenta zaakceptowanego przez inwestora oraz inspektora  nadzoru. Do wszystkich robót dociepleniowych na budynku objętym opracowaniem należy zastosować jeden wybrany system oraz zastosować się do wskazań producenta oraz wybranych jego rozwiązań systemowych  wykonania szczegółów  wykończenia przegród cieplnych oraz wykończenia elementów docieplanych.

Pytanie 11:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać poszerzenie otworu na drzwi do magazynu sprzętu sportowego. Czy zamawiający przewiduje montaż listwy dylatacyjnej w tym otworze oraz wykonanie malowania magazynu sprzętu sportowego – brak pozycji uwzględniających te roboty w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Należy wykonać listwę dylatacyjna w poszerzanym otworze do magazynku, należy również wykonać malowanie magazynu sprzętu sportowego obmiar zgodny z częścią graficzną opracowania. Przedmiar robót pełni rolę pomocniczą.

Pytanie 12:

Dokumentacja projektowa wskazuje w rys A-08 wykonanie obróbki blacharskiej nad ociepleniem gzymsu żelbetowego. Prosimy o wskazanie szczegółu mocowania tej obróbki.

Odpowiedź:

Szczegół mocowania tej obróbki należy wykonać zgodnie z założeniami oraz wytycznymi  wybranego systemu ociepleń budynku  przyjętego przez wykonawcę do prac dociepleniowych przewidzianych opracowaniem.             Należy wykonać rozwiązanie systemowe  jednego producenta .

Pytanie 13:

Brak w dokumentacji listew dylatacyjnych na elewacji – czy Zamawiający przewiduje montaż profili dylatacyjnych na połączeniu budynku hali z budynkiem zaplecza – jeśli tak to prosimy o zamieszczenie detalu przedstawiającego rozwiązanie techniczne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje zastosowanie listew dylatacyjnych. Listwy dylatacyjne należy wykonać systemowe wybranego producenta rodzaj należy dopasować do wybranego sytemu ocieplenia i zastosować rozwiązanie  systemowe jednego producenta do wszystkich robót dociepleniowych na budynku objętym opracowaniem.

Pytanie 14:

Przedmiar robót w poz. 74 zakłada demontaż, transport i ponowny montaż wyposażenia hali (trybuny, drabinki, wyposażenie boisk)  - czy Zamawiający zapewnia magazyn w którym należy złożyć wyposażenie? Czy w ofercie należy uwzględnić koszty magazynowania wyposażenia i jeśli tak to jakie są wymiary i jaka ilość wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia pomieszczenie na zdemontowane wyposażenie hali bez konieczności wynajmowania magazynu.


INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1:

Czy jest spodziewana zmiana terminu składania ofert?  

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia: 21.10.2020 r.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 21.10.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

  1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Oferta na zadanie Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi”

 „Nie otwierać przed 21.10.2020r. godz. 10:15.

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - (sekretariat), w terminie do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00

  1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1     Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w dniu 21.10.2020r.  godz. 10:15.

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592454-N-2020
Data: 02/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowa Słupia, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Rynek  15, 26-006  Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 177 138, e-mail urzad@nowaslupia.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.nowaslupia.bip.jur.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupi”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W opisie technicznym są sprzeczne zapisy.

W pkt 1.2 – Zakres opracowania jest zapis: instalacja ciepła technologicznego do aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

W pkt 2.1 jest natomiast zapis : W projektowanym obiekcie przewidziano instalację ciepła technologicznego do aparatów grzewczych VOLCANO VR1 i VR2 firmy VTS.

W projekcie – Rzut parteru instalacja CT jest zapis aparat grzewczo-wentylacyjny ze skrzynką czerpną i komorą mieszania i automatyką – taki sam zapis jest w przedmiarach.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych zapisów i sprecyzowanie czy maja to być aparaty grzewcze, które tylko ogrzewają pomieszczenie czy mają to być aparaty grzewczo wentylacyjne , które maja ogrzewać pomieszczenie oraz pobierać świeże powietrze z zewnątrz poprzez komorę mieszania. komora mieszania pobiera powietrze z zewnątrz przy działającym ogrzewaniu a przy wyłączonym zamyka przepustnice zewnętrzne i pobiera powietrze z pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zmawiający wymaga zamontowania aparatów grzewczo-wentylacyjnych, które mają służyć tylko
i wyłącznie do ogrzewania hali. Aparaty będą pobierać powietrze z pomieszczenia.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji z jakiej firmy jest sprzęt sportowy na sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Producentem sprzętu sportowego zamontowanego na hali sportowej w Nowej Słupi są firmy: POLSPORT S.A. Bielsko-Biała oraz Sport Grupa Sp. z o.o. Mińsk-Mazowiecki.

 
Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-10-02.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-10-02 13:33:55.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-10-02 13:33:55.
czytano: 1073 razy, id: 7124
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-16
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-16
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-15
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-15
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-15
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-15
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-14
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-02
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-02
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-02
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia