Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

 

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. W PFU Dział 8 p. 1 – Zamawiający wymaga, aby oprawa posiadała certyfikat ENEC i ENEC+. Czy Zamawiający wymaga także, aby do certyfikatu ENEC zostało dołączone zestawienie przebadanych komponentów oprawy, stanowiące integralną część certyfikatu?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wymaga przedstawienia kompletnego certyfikatu na etapie projektowania.

Pytanie 2. W PFU Dział 8 p. 9 – Zamawiający wymaga, aby trwałość diod LED była na poziomie minimum 100.000 h. Ponieważ producenci diod stosują różne określenia dla oznaczenia trwałości, prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli trwałość opisaną w pozycji „reported” (czyli wynikającą z badania) raportu z ekstrapolowanej trwałości strumienia świetlnego LM 80-08 zgodnego z normą TM-21, czy w pozycji „declared” (czyli deklarowanej przez producenta, ale niekoniecznie potwierdzonej badaniami). Zgodnie z normą TM-21, okres trwałości diod powinien być liczony jako maksymalnie sześciokrotność czasu badania próbek, więc stanowisko Zamawiającego jest tutaj bardzo ważne.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający ma na myśli wartości trwałości diod LED wynikające z przeprowadzonych badań.

Pytanie 3. W PFU Dział 8 p. 9 – Zamawiający wymaga, aby trwałość diod LED była na poziomie minimum 100.000 h przy współczynniku L95B10. Obecnie tylko jeden producent stosuje diody o współczynniku L95B10 dla 100.000h, co jest oczywistym naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i ustawy PZP. Wnosimy zatem o dopuszczenie diod LED żywotności 100.000h przy współczynniku L90B10, które są proponowane na rynku przez większość uznanych renomowanych producentów opraw.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie diod LED o trwałości na poziomie minimum 100.000 h przy współczynniku L95B10 lub L90B10 oraz wyższe. Jednakże ostateczna decyzja co do zastosowanych diod zostanie podjęta na etapie projektowania.

Pytanie 4. W PFU Dział 8 p. 14 – Zamawiający wymaga, aby klosz oprawy posiadał odporność udarową IK nie mniejszą niż 08. Wcześniej, w p. 11 Zamawiający wymaga, aby oprawa legitymowała się stopniem ochrony przed uderzeniami na poziomie nie mniejszym niż IK 09.

Prosimy o ujednolicenie zapisów w PFU, ponieważ klosz o odporności IK 08 powoduje, iż oprawa nie będzie posiadała odporności IK 09.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający wymaga aby oprawa a tym samym i klosz oprawy legitymowały się stopniem ochrony na poziomie nie mniejszym niż IK 09.

Pytanie 5. W PFU Dział 8 p. 17 – Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy pochodziły z jednej rodziny, dla ujednolicenia efektu wizualnego. Czy to oznacza, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy posiadały ten sam kształt i rozmiar? Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego, ponieważ oprócz ujednolicenia wyglądu opraw, w przypadku nagłych zdarzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, Zamawiający może dowolnie wymieniać pomiędzy oprawami większość elementów (np. stłuczony lub pęknięty klosz, uszkodzoną obudowę, uchwyt itp.), co jest niemożliwe, przy montażu opraw o różnych kształtach i rozmiarach.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy.

Pytanie 6. W PFU Dział 9 p. 2 – Zamawiający wymaga, aby pliki fotometryczne opraw były ogólnodostępne na stronach producenta – celem umożliwienia niezależnej weryfikacji obliczeń. Czy Zamawiający wymaga, aby na stronach producenta były dostępne pliki dla wszystkich typów proponowanych opraw?

ODPOWIEDŹ 6

Pliki powinny być dostępne dla wszystkich proponowanych opraw.

Pytanie 7. W PFU i SIWZ ogólnie – Zamawiający w żadnym punkcie SIWZ ani PFU nie wskazał, w jaki sposób będzie weryfikował zgodność proponowanych opraw z wymaganiami. Ani SIWZ, ani PFU nie zawierają wymogu, aby Wykonawca dostarczył karty techniczne proponowanych opraw, co powinno być podstawą weryfikacji na etapie wstępnym, a w razie wątpliwości co do spełniania wymogów Zamawiający mógłby wezwać Wykonawcę do dostarczenia próbek opraw celem sprawdzenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą lub na wezwanie kart technicznych proponowanych opraw oraz wymaganych certyfikatów, oraz czy dane techniczne na kartach opraw muszą się pokrywać z danymi technicznymi dostępnymi na stronach producenta (chodzi o podstawowe założenia fizyczne – wielkość, wymiary, IK, IP, skuteczność świetlna itp.)

ODPOWIEDŹ 7

Na etapie projektowania projektant zobowiązany będzie zgodnie z umową do uzyskania akceptacji zamawiającego, iż na tym etapie powinien przedstawić typy opraw i innych urządzeń, które zamierza zaprojektować.

Pytanie 8

Dotyczy Zał. nr 9 – PFU wraz z Aneksem -Aneks Ad 8 - ustęp 11 i 14

W ustępie 11 Zamawiający podał że dostarczone oprawy powinny się charakteryzować odpornością na udary na poziomie IK09, zaś w ustępie 14 odporności udarowej klosza oprawy na poziomie IK08.

Oferent zwraca się z prośba o ujednolicenie tego zapisu na IK09 w obu ustępach.

Zdaniem Oferenta szklany klosz jest najsłabszym elementem oprawy pod względem wytrzymałości na udary. W związku z powyższym jeśli cała oprawa ma charakteryzować określoną w punkcie ustępie 11 odpornością na udary to klosz również.

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający wymaga aby oprawa a tym samym i klosz oprawy legitymowały się stopniem ochrony na poziomie nie mniejszym niż IK 09 zgodnie z pkt 11 Aneks do PFU.

Pytanie 9

Dotyczy Zał. nr 9 – PFU wraz z Aneksem Aneks – Ad 9 ustęp f.

Na obszarze opisanym w ustępie f znajduje się pewna ilość opraw oświetleniowych zwieszanych. Charakter obszaru wskazuje na konieczność użycia w zamian nich opraw dekoracyjnych zwieszanych o charakterze stylizowanym.

Czy zamiarem Zamawiającego jest aby w tym obszarze zastosować oprawy dekoracyjne stylizowane zwieszane?

Jeśli tak, Oferent zwraca się z podaniem wymagań jakie mają spełniać w/w oprawy.
ODPOWIEDŹ 9

Ze względu na różnorodność opraw stylizowanych szczegółowe  wymagania techniczne dla opraw zostaną  określone  po ocenie wizualnej zaproponowanych przez oferentów opraw, na etapie projektowania.

Pytanie 10

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu "...". Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "zacząć współpracę z systemem" ? Znajdujący się w dalszej części opis układu sterowania oświetleniem nie posiada informacji o wymaganych funkcjonalnościach systemu a jedynie jest przeklejoną kartą techniczną konkretnego produktu. W dodatku produkt ten nie jest zamawiany w ramach tego zadania, a jedynie "opcjonalnie zostanie zabudowany w późniejszym okresie". Niezrozumiałym jest specyfikowanie urządzeń które nie są objęte postępowaniem w dodatku w sposób, który jest sprzeczny z ustawą o zamówieniach publicznych. Wnosimy o usunięcie w.w punktów specyfikacji w całości.

ODPOWIEDŹ 10

Za "rozpoczęcie współpracy z systemem" rozumuje się uruchomienie  sterowania oświetleniem wraz ze współpracą z systemem GPS.

Pytanie 11

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 5 ust. 2  na:

W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. Zamawiający potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczy.

§ 1 ust. 6 Umowy mówi o udzieleniu przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w Umowie a nie o dokumentacji projektowej. Udzielana przez Wykonawcę gwarancja na roboty budowlane nie jest elementem dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 2, gdyż jest on poprawny i § 1 ust. 6 odnosi się do dokumentacji projektowej, w cyt. brzmieniu:

  1. „Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 Umowy, obejmuje:
  1. dokumentację projektową budowlaną;
  2. dokumentację projektową wykonawczą; zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz warunkami określonymi przez PGE Dystrybucja S.A.
  3. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
  4. w razie konieczności uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.”

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 5 ust. 17 pkt 1 na:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 Umowy, będzie zawierała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PF-U;

§ 1 ust. 6 Umowy mówi o udzieleniu przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane a nie o dokumentacji projektowej. Udzielana przez Wykonawcę gwarancja na roboty budowlane nie jest elementem dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy, gdyż § 1 ust. 6 mówi o dokumentacji projektowej a nie o gwarancji.

Pytanie 13

Czy Zmawiający wprowadzi do umowy ograniczenie wysokości dla sumy wszystkich kar umownych wynikających z umowy na poziomie 20% wartości ceny umownej netto?

Zgodnie z wykładnią art. 483 § 1 k.c. kara umowna powinna być limitowana tzn. w umowie powinna być wskazana maksymalna wysokość do jakiej kara może być naliczana. Brak takiego zapisu w umowie zwłaszcza w odniesieniu do zapisów o karach umownych za zwłokę  nie spełnia wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Ponadto brak limitu kar umownych może prowadzić do obciążenia wykonawcy karami w rażąco wygórowanej wysokości.

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności: „Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.” ?

Potrzeba ograniczenia odpowiedzialności wynika, z tego, że wielu oferentów nie może przyjąć nieograniczonej odpowiedzialności, a co za tym idzie wprowadzenie takiego wymagania znacząco ogranicza krąg podmiotów, które wezmą udział w przetargu, a co za tym idzie ogranicza konkurencję.

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

 


INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji w celu wykonania prawidłowych obliczeń fotometrycznych:

1. Podkłady projektowe w formie mapy z naniesionymi oprawami ( plik dwg lub pdf ).

2.Wymaganych parametrów oświetleniowych – klasa oświetleniowa jezdni, chodników,

ścieżek rowerowych, stref konfliktowych.

3. Profil jezdni dla każdej sytuacji – szerokość, ilość pasów ruchu.

4. Rozstaw pomiędzy słupami

5. Odległość słupów od krawędzi jezdni.

6. Wysokość montażu opraw oraz długość wysięgnika jeżeli występuje

7. Czy w zakresie są również przejścia dla pieszych.

8. Współczynnik utrzymania ( konserwacji ) przyjęty w obliczeniach.

ODPOWIEDŹ 1

Postępowanie jest prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej będącej podstawą wykonania robót. Przed etapem projektowania należy pozyskać wszystkie wymagane dokumenty i uzgodnienia oraz wykonać niezbędne obliczenia w celu zapewnienia wykonania projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zamawiającego dotyczącymi osiągniecia wskaźników.

Pytanie 2.

Prosimy o udostępnienie projektu oświetlenia, który został wykonany do sporządzenia audytu.

ODPOWIEDŹ 2

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie projektu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z SIWZ Rozdział 14 na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", numer sprawy: RGI.ZP.271.10.2020, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Wnosimy o wykreślenie zapisu opisanego w PFU pkt 12.a. „układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwia jego bez narzędziową wymianę”, który w oczywisty sposób ogranicza uczciwą konkurencję oraz nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego. Wiodący na polskim rynku producenci opraw oświetleniowych posiadają w swojej ofercie oprawy uliczne, które wyposażone są w układy zasilające, które jako jedne z komponentów opraw oświetleniowych, posiadają taką samą żywotność jak owe oprawy oświetleniowe.
W związku z powyższym  nie przewiduje się wykorzystywania opisanych przez Zamawiającego funkcjonalności. W sporadycznych przypadkach wymiany układu zasilającego, można takiej wymiany dokonać w bardzo łatwy sposób za pomocą prostych narzędzi jak np. śrubokręt. Łatwość wymiany układu zasilającego w oprawach oświetleniowych za pomocą prostych narzędzi jak np. śrubokręt oraz bardzo sporadyczne przypadki potrzeby wykonania takiej wymiany, sugerują, że w powyżej przytoczonym zapisie Zamawiający miał na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ taki zapis nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego.

Prosimy o zajęcie stanowiska w opisanych sprawach oraz potwierdzenie otrzymania wiadomości.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający w pkt 12a PFU miał na myśli wymianę podzespołów oprawy w sposób modułowy bez konieczności ich demontażu przy użyciu specjalnych i nietypowych narzędzi.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

W związku z chęcią udziału naszej firmy w przetargu pn.: „FW: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie "zaprojektuj i wybuduj”, zwracam się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

  1. Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę obudów nowych szafek oświetleniowych?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z pkt 2 aneksu do PFU należy wymienić wszystkie istniejące szafy sterowania na nowe wraz z obudowami jak wskazano w cytowanym punkcie.

...” Wymiana istniejących szaf sterowania oświetleniem ulicznym SOU na nowe w jednolitej obudowie z wyodrębnioną częścią pomiarową zamykaną na klucz systemu MASTER KEY, oraz sekcją: sterowania i kompensacji mocy biernej – 87 kpl.

Szafa musi spełniać wymogi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC podparte protokołami z badań. Zabudowa szafy i innych elementów powinna być zgodna z warunkami otrzymanymi od  operatora sieci dystrybucyjnej.”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


INFORMACJA dla Wykonawców nr 5

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę systemu sterowania?

ODPOWIEDŹ 1.

Oferent dostarcza kompletny układ sterowania oświetleniem zgodnie wymaganiami zawartymi w pkt. 10A aneksu do PFU.

Pytanie 2.

Prosimy o wskazanie ilości opraw stylizowanych zawieszanych na terenie inwestycji.

ODPOWIEDŹ 2.

W Nowej Słupi w obrębie Rynku i ulic wylotowych znajduje się 35 szt. latarni stylizowanych, w tym 18 szt. z podwójnymi oprawami (oprawa górna + oprawa kula) oraz 17 szt. z pojedynczą oprawą.

Pytanie 3.

Przy realizacji podobnej inwestycji w gminie obok średnia moc oprawy wynosiła 44W, przy wymaganiach do powyższej inwestycji średnia moc oprawy wynosi 37,79W na punkt oświetleniowy. Z doświadczenia możemy stwierdzić że przy takich parametrach będzie trudno utrzymać wymaganą klasę oświetleniową M4. Prosimy o zwiększenie łącznej mocy opraw lub o zmianie klasy oświetleniowej z M4 na M5.

ODPOWIEDŹ 3.

Dobór mocy opraw ma odbyć się na etapie projektowania. Zamawiający nie dopuszcza zmiany klasy oświetlenia drogi i podtrzymuje zapisy pkt 9 aneksu do PFU.

Zamawiający wskazuje, że  osiągniecie prawidłowego oświetlenia dla danej klasy drogi można osiągnąć nie tylko mocą oprawy lecz można zastosować odpowiednią optykę oprawy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-09-30.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-09-30 11:22:56.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-09-30 11:22:56.
czytano: 616 razy, id: 7119
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-27
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-27
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-23
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-23
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-19
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-19
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-15
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-10-15
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-10-12
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-30
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-30
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-30
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-30
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia