Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 września 2020 r.

Strona główna » Zarządzenia » Zarządzenia Burmistrza 2020 » Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 22 września 2020 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/59/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji, zarządza się co następuje:

§1 Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

§2 Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez samorząd Gminy Nowa Słupia w zakresie pożytku publicznego w roku 2021.

§3 Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w sprawie projektu uchwały dotyczącej Programu w zakresie realizowania zdalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

§4 Konsultacje o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w okresie od 23 września 2020r. do 7 października 2020r.

 §5 Konsultacje będą miały formę:

 1. pisemną,
 2. bezpośredniego spotkania.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:
 1. elektronicznie na adres: urzad@nowaslupia.pl, lub
 2. pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.
 1. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje-Program współpracy na 2021 rok.
 2. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi i propozycje:
 1. przekazane w innej formie niż według załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
 2. złożone po terminie,
 3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Termin bezpośredniego spotkania wyznacza się na dzień 2 października 2020 r. na godz. 13:30. Miejsce spotkania – Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§6 Komórką odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi.

 1. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 12 oraz pokój Nr 20 lub pod numerem telefonu (41) 31 78 767, (41) 31 78 768.

§7 Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Nowej Słupi.

§8 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§9 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowej Słupi.

§10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

/-/ Andrzej Gąsior


Załącznik

do Zarządzenia Nr 112/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupiaz dnia 22.09.2020 r.

Formularz zmian do projektu uchwały w sprawie przyjęcia

Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie Programu wraz z nr rozdziału i punktem

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis rozdziału i punkt)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycje

Dane kontaktowe

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej

                                                                                                          ……………………………

 


Uchwała Nr ....................

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala się, co następuje:

§1.Uchwala się roczny Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie:

Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) jest współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Zasady korzystania przez organy administracji publicznej z działalności organizacji pozarządowych określa szczegółowo ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057). Ustala ona sferę zadań publicznych w ramach których m.in. samorząd terytorialny współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Formy tej współpracy w oparciu o wymienioną ustawę określa uchwalony przez Radę Gmin Program.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

                                                                              


    Załącznik  do uchwały Nr …………

    z dnia …………………..

Program współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawa Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zwanego dalej „Programem” jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Rady Gminy Nowa Słupia Nr XLI/59/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Słupia dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

§ 2.      Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Nowa Słupia.

§ 3.      Celem Programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi w szczególności dla podnoszenia skuteczności i efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecenia i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określenia zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

§ 4. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. Programie – należy przez to rozumieć niniejszy roczny Program współpracy Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowa Słupia,
 5. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia,
 6. Radzie Miejskiej– należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowej Słupi,
 7. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi
 8. dotacjach – należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, wydatki budżetu Gminy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizatorom,
 9. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 Ustawy.

§ 5. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy.

Rozdział 2.

Cel główny oraz cele szczegółowe programu

§ 6. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, podnoszeniu efektywności wspólnie podejmowanych działań oraz wzmocnieniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

§ 7. Celami szczegółowymi Programu są:

 1. budowanie i umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
 2. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
 3. zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców,
 4. poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
 5. prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i innych podmiotów i promowanie ich osiągnięć,
 6. zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
 7. zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie konsultacji społecznych,
 8. tworzenie współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie, uczciwej konkurencji i jawności,
 9. zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy,
 10. uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez jej struktury samorządowe.

Rozdział 3.

Zasady współpracy

§ 8. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

 1. pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwieniu im realizacji zadań publicznych w sposób profesjonalny, terminowy i jak najbardziej ekonomiczny;
 2. suwerenności stron – oznaczającej, że Gmina i organizacje pozarządowe podejmujące współpracę zachowują autonomię i niezależność względem siebie,
 3. partnerstwa – oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu oraz definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie, jako podmioty równoprawne w tych procesach,
 4. efektywności – polegającej na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
 5. uczciwej konkurencji i jawności - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnienia równego dostępu do informacji, działania oraz procedury współpracy są przejrzyste a decyzje obiektywne.

§ 9. Ze strony Gminy program realizują:

 1. Rada Miejska – w zakresie wyznaczania przedmiotu i form współpracy oraz przydzielania środków finansowych na realizacje współpracy,
 2. Burmistrz – w zakresie wykonywania uchwały rady w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r. w tym w szczególności wyboru podmiotów, którym zleca się zadania publiczne, zawarcia stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania zadań i wykorzystania dotacji.
 3. Urząd – w zakresie bieżącej realizacji programu, w tym oceny zgodności ofert na realizację zadań z potrzebami i programem oraz ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, bieżącej oceny wykonywania zleconych zadań i rozliczenia przydzielonych środków.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy

§ 10. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

 1. realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy,
 2. konsultowanie projektów uchwał Rady Miejskiej na etapie ich tworzenia.

Rozdział 5.

Formy współpracy

§ 11. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze:

 1. pozafinansowym,
 2. finansowym.

§ 12. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi, opierać się będzie na:

 1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
 2. podejmowaniu wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów społecznych mieszkańców,
 3. konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 4. udzielaniu pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,
 5. obejmowaniu na wniosek organizacji pozarządowej patronatem Burmistrza, przedsięwzięć realizowanych przez tę organizację na rzecz mieszkańców Gminy,
 6. pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów,
 7. w miarę możliwości nieodpłatnym udostępnianiu lokali komunalnych do spotkań organizowanych przez organizacje pozarządowe, których tematyka wiąże się z Programem.

§ 13. Współpraca finansowa obejmować będzie:

 1. zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które mogą mieć formy:
 1. powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji i pożyczek na dofinansowanie ich realizacji,
 1. zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie.

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 14. Zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2021 roku obejmują następujące obszary działań:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in:
 1. organizowanie zajęć i szkolenie w wybranych dyscyplinach sportowych,
 2. organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą,
 3. stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach sportowych,
 4. organizowanie zawodów sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Gminy,
 5. modernizacja i utrzymanie gminnej bazy sportowej,
 6. propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców,
 7. wspieranie działań na rzecz propagowania zdrowego stylu życia,
 1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez m.in:
 1. organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych,
 2. zorganizowanie letniego wypoczynku dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem z programem profilaktyki uzależnień,
 3. przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego,
 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez m.in: organizowanie integracyjnych zajęć,
 2. działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji poprzez m.in.:
 1. zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez wspieranie dożywiania osób znajdujących się w trudnych warunkach bytowych,
 2. wspieranie działań na rzecz osób starszych oraz rodzin służących integracji społecznej i wyrównywaniu szans tych osób,
 1. kulturę, sztukę, ochronę kultury i dziedzictwa narodowego poprzez m.in.: wydawanie publikacji promocyjnej Gminy,
 2. turystykę i krajoznawstwo,
 3. ratownictwo i ochronę ludności,
 4. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
 6. rewitalizację, poprzez m.in.:
 1. organizację i pomoc w utrzymaniu placów zabaw i innych miejsc rekreacyjnych służących społeczności lokalnej,
 2. modernizację i utrzymanie świetlic środowiskowych i klubów,
 1. działalność charytatywną.

Rozdział 7.

Okres realizacji programu

§ 15. Postanowienia Programu obowiązują od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 8.

Sposób realizacji programu

§ 16.

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa, jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez Burmistrza i przeprowadzany w oparciu o przepisy Ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych).
 3. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie Gminy.
 4. Na wniosek organizacji pozarządowych, Burmistrz może zlecić realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19a Ustawy.
 5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego na zasadach określonych w art. 12 Ustawy.
 6. Głównymi podmiotami realizującymi program są:
 1. Rada Miejska w zakresie kreowania polityki społecznej Gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,
 2. Burmistrz w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską,
 3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne we współpracy z Gminą.
 1. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.
 2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe Burmistrzowi i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

Rozdział 9.

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 17.

 1. Gmina na realizację Programu w roku 2021 planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 190.000,00 zł.
 2. Szczegółowe rozdysponowanie środków na poszczególne zadania zostaną określone w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Rozdział 10.

Sposób oceny realizacji Programu

§ 18.

 1. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
 1. liczby ofert, które wpłynęły od podmiotów,
 2. liczby podmiotów biorących udział w realizacji Programu,
 3. liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach posiadanych środków finansowych,
 4. liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez podmioty,
 5. wielkość środków przeznaczonych na realizację Programu,
 6. wielkość środków finansowych zaangażowanych przez podmioty Programu na realizację zadań publicznych ujętych w Programie.
 1. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu.
 2. Burmistrz, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu.

Rozdział 11.

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 19.

 1. Projekt Programu na rok 2021 był tworzony etapowo, został opracowany w oparciu o Program na rok 2020.
 2. Za przygotowanie Programu odpowiedzialny był Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Urzędu.
 3. Program został skierowany do konsultacji w formie ogłoszenia zgodnie z Uchwałą Nr VIII/59/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 4. Wyniki konsultacji, w postaci protokołu z ich przebiegu, zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu.
 5. Ostateczna wersja Programu, po przeprowadzeniu konsultacji, skierowana została przez Burmistrza pod obrady Rady Miejskiej celem podjęcia stosownej uchwały.
 6. Po uchwaleniu, Program na rok 2021 zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu.

Rozdział 12.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 20.

 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert.
 2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert w formie zarządzenia.
 3. Komisja konkursowa składa się z co najmniej trzech przedstawicieli Burmistrza oraz z co najmniej dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 4. Komisja może obradować i podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu.
 5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel wskazany przez Burmistrza.
 7. Przewodniczący i członkowie przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert składają oświadczenie o niepozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorącym udział w procedurze konkursowej, który mógłby budzić uzasadnioną wątpliwość, co do ich bezstronności podczas oceniania ofert lub w przeciwnym wypadku powiadamiają o rezygnacji z prac w komisji.
 8. Pracownik merytoryczny przedkłada komisji konkursowej wypełnione formularze oceny formalnej, celem zapoznania się.
 9. Komisja konkursowa nie rozpatruje ofert posiadających negatywną ocenę formalną dokonaną na podstawie stosownego zarządzenia Burmistrza w przedmiotowej sprawie.
 10. Ocena merytoryczna Komisji konkursowej dokonywana jest na podstawie stosownego Zarządzenia Burmistrza i winna być przeprowadzona w ciągu 7 dni od dnia dokonania oceny formalnej.
 11. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
 12. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia posiedzenia komisji.
 13. Decyzję o zleceniu zadania publicznego oraz udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu z posiedzenia komisji konkursowej.

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia Burmistrza 2020.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia. Data utworzenia: 2020-09-22.
Wprowadził do systemu: Mariusz Trepka. Data wprowadzenia: 2020-09-22 12:07:47.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Trepka. Data publikacji: 2020-09-22 12:07:47.
czytano: 64 razy, id: 7103
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-22
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-09-22
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-09-22
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Trepka

2020-09-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-22
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Trepka

2020-09-22
Nowa wiadomość
Mariusz Trepka

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

NOWA SŁUPIA
KIELECKI, ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia

tel.: (41) 31 78 700, /8cf2p6qd5k/skrytka (skrzynka podawcza)
e-mail: urzad@nowaslupia.pl

uchwały, zarządzenia